വർക്കല ഗവ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ 8 -ാം ദേശീയ ആയുർവേദ ദിന വാരാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 

Ayurveda day celebration GDAH VARKALA, Day 2

drug identification for Inpatients

Awareness class on "Importance of Ayurveda in Nutrition"  for students,teachers and parents of LPGS Varkala conducted by Dr Vaisakh M R, SpecialistMO(NAM) and Dr Aleeja,SHS, GDAH Varkala on 6-11-2023 as a part of National Ayurveda Day Celebrations

Awareness class on "Importance of Ayurveda in Netra samrakshana among students"  at HVUPS Kurakkanni conducted by Dr Sreerenjini, Specialist MO(Netra)GDAH Varkala on  6-11-2023 as a part of National Ayurveda Day Celebrations.A Painting competition was also conducted at UP level by Dr Suhaina and Dr Jishnu,SHS,GDAH Varkala.number of participants 55

Awareness class on "Importance of Ayurveda in Daily Life"  for students of GLPGS Kurakkanni conducted by Dr Mayasree V U,Specialist MO(Snehadhara Project), and Dr Aleena,SHS,GDAH Varkala on 6-11-2023 as a part of 8th  Ayurveda Day Celebrations

വർക്കല ഗവ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ  ആയുര്‍വേദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 

ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

1.Healthy food

2. Millet food


Winners of "Healthy food competition for staff", 8th Ayurveda day @ DAH Varkala on 07/11/2023


1st prize :

Vidhya M S,Nurse Gr1

(Healthy breakfast combo & food as Medicine)


2nd prize:

Aswathy M S Nair 

Nurse

(Mulayari payasam)


3rd prize:

Lakshmi, Xray technician

 (Millet and sprouted pulses combo)


Certificate of appreciation to all participants Congratulations to winners and participants 

Millet recipe competition for Aw workers of Varkala and Varkala additional ICDS 

Judges

Dr Prince Alex

Dr Minimol V N

Dr Vinu Vijayanadh

First Prize -Chemmaruthy sector

Second Prize- Edava sector,

Third prize-Varkala municipality

Awareness class on Importance of Ayurveda in Netrasamrakshana and essay competition for students of GMHSS Varkala conducted by Dr Sandeep S Kumar (Specialist Medical Officer, NAM) and Dr Sooryakiran (SHS) of GDAH VARKALA

"സൗജന്യ യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം"
ഗവ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി വർക്കല

 

* ഔട്ട്  പേഷ്യന്റ് , ഇൻ പേഷ്യന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ

* ഒ പി  പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2     

   മണി വരെ

*ആധുനിക ലബോറട്ടറി സൗകര്യം  

*ഡിജിറ്റൽ എക്സറേ യൂണിറ്റ്

*കായ ചികിത്സാ വിഭാഗം 

*പഞ്ചകർമ്മ  ചികിത്സാ വിഭാഗം

*മർമ്മ ചികിത്സാ വിഭാഗം 

*വിഷ ത്വഗ്രോഗ അലർജി വിഭാഗം

* ഏനോ   റെക്ടൽ ക്ലിനിക്

*കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം (സ്നേഹധാര പ്രോജക്ട്)

*ആയുർവേദ ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്ക്

*ശാലാക്കിയ തന്ത്ര വിഭാഗം (നേത്രരോഗ ക്ലിനിക്ക്-ENT) 

* ജറിയാട്രിക് വിഭാഗം.


JUNE 21,2023 INTERNATIONAL DAY  OF YOGA

Govt. District Ayurveda Hospital, Varkala 

The Solar Power Plant was launched at The Govt. District Ayurveda Hospital, Varkala 

PROMOTION VIDEO GOVT. DISTRICT AYURVEDA HOSPITAL VARKALA 

വർക്കല ഗവ ജില്ലാ ആയൂർവേദ ആശുപത്രിയിൽ  മൂടികൊഴിച്ചിലിനും   കഷണ്ടിക്കുമായി  "PRP Test"  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് .

Online OP Ticket Generation method 

For Public Attention

GOVT DISTRICT AYURVEDA HOSPITAL, THIRUVANANTHPURAM UNDER AYUSH - ISM DEPARTMENT, GOVT OF KERALA IS SITUATED IN VARKALA TOWN, NEAR SIVAGIRI ROUND ABOUT . OUR OP SCHEDULE IS AVAILABLE BELOW. ADVANCE ROOM BOOKING& WELLNESS TREATMENT PACKAGE ARE NOT ENTERTAINED. PATIENTS ARE ADVICED TO TAKE DIRECT CO... 

New patients are advised to take direct consultation in our OPD for treatment. Pay ward advance booking for treatment, demanding wellness packages, asking random details on treatment through phone or by email are not entertained. OPD informations are available in our website... 


Working  HoursOffice Contact number  :- 04702605363

OP Counter Contact number :- 04702995300

IP Contact number    :-  9188457079

ലോക കരൾ ദിനമായ 19/04/2023 തീയതി മുതൽ ഒരാഴ്ച്ച സൗജന്യ LFT Test (Liver Function Test ) വർക്കല ഗവ. ജില്ലാ ആയൂർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് .


 വർക്കല ഗവ. ജില്ലാ ആയൂർവേദ ആശുപത്രി "ലോക കരൾ ദിനം  "വാരാചരണ  ഉദ്ഘാടനം 19/04/2023

വർക്കല ഗവ. ജില്ലാ ആയൂർവേദ ആശുപത്രി "ലോക കരൾ ദിനം  "വാരാചരണം 

Awareness class on "Importance of Ayurveda in Daily Life" and drug identification test for students of LPGS Varkala conducted by Dr Minimol V N,SMO,GDAH Varkala on 6-11-2023 as a part of National Ayurveda Day Celebrations

Sivagiri Fest Medical Camp 

2023-2024

Sivagiri Fest Medical Camp 

2023-2024